Collegium Culinarium
~ CC-Kilta ~

  

Säännöt

Viimeksi päivitetty: 03.05.2013

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry: säännöt

Vahvistettu 19.9.2006

PDF-versio säännöistä tästä (411 kt)

 

I NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen nimi on:
Collegium Culinarium, CC - Kilta ry
Kotipaikka on Helsinki, Suomi

 

II TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu on:
2.1. Vaalia ja kehittää suomen- ja ruotsinkielistä sekä kansainvälistä hotelli- ja ravintolakulttuuria ja sen perinteitä Suomessa sekä hovimestari-, esimies- ja vieraanvaraisuustaitoja.

2.2. Järjestää jäsenistölleen ammatillista koulutusta, opintomatkoja ja virkistystoimintaa.

2.3. Osallistua ravintola-alan ammatilliseen koulutukseen ja sen kehittämiseen.

2.4. Toimia ammatillisen ja sosiaalisen keskustelun foorumina jäsentensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

2.5. Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös toimeenpanna arpajaisia ja maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia.

2.6. Yhdistys on aatteellinen, mutta poliittisesti puolueeton, eikä osallistu työmarkkinapolitiikkaan.

2.7. Yhdistyksellä voi olla itsenäisesti toimivia alaosastoja.

 

III JÄSENET

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 3.1. joka on työskennellyt hotelli- ja ravintola-alalla vähintään viisi vuotta alan koulutusaika mukaan lukien ja on toiminut alalla esimiesasemassa vähintään vuoden sekä työskentelee jäseneksi pyrkiessään esimiesasemassa.

3.2. Hallitus tarkistaa jäsenhakemukset ja esittelee ne yhdistyksen kokouksessa hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Jäsen tulee hyväksytyksi, jos varsinaisessa kokouksessa enemmistö kannattaa hyväksymistä.

4 § Yhdistyksen tukijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö;
4.1. joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja aatetta.

4.2. Jäsen voi ehdottaa tukijäseneksi yhdistystä lähellä olevien yritysten edustajia tai yksityisiä henkilöitä.

4.3. Tukijäsenet hyväksytään yhdistyksen kokouksessa enemmistön päätöksellä.

5 § 5.1. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen puheenjohtajan. Yhdistyksellä voi kerrallaan olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

5.2. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous nimittää toiminnassa erittäin ansioituneen yhdistyksen jäsenen tai yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävän henkilön.

5.3. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

6 § 6.1. Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eronneen jäsenen tehtävät yhdistyksen toimielimissä sekä kaikki oikeudet niissä lakkaavat. Eronnut jäsen on uudelleen liittyessään velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksut yhdistykselle.

7 § 7.1. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, mikäli hän on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta toimintavuodelta. Erottamispäätöksen tekee yhdistyksen kokous enemmistöpäätöksellä.

 

IV YHDISTYKSEN PÄÄTÖS- JA TOIMEENPANOVALTA JA TOIMIELIMET

8 § 8.1. Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, jolla on näissä säännöissä määrätty päätösvalta ja hallitus, jolla on toimeenpanovalta. Yhdistyksen kokouksessa kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

8.2. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vaalikokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi hallitukseen kuuluu neljä muuta varsinaista jäsentä, joista kaksi ovat vuosittain erovuorossa. Näiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

8.3. Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan vaalikokouksessa myös henkilökohtaiset varajäsenet, jotka edustavat hallituksessa mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Hallituksen jäseniksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

8.4. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota vähintään neljä sen kokouksessa kannattaa.

8.5. Hallitus perustaa tarvittavan määrän toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnassa.

8.6. Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, joka työskentelee hallituksen johdolla. Toiminnanjohtajan tarpeellisuudesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.

9 § Yhdistyksen kokoukset:
9.1. Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on vaalikokous marraskuussa ja toinen vuosikokous maaliskuussa. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjeenä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.

9.2. Yhdistyksen ja hallituksen kokouksia johtaa vaalikokouksessa valittu puheenjohtaja, paitsi vuosikokouksessa, jolloin kokoukselle valitaan erikseen puheenjohtaja, joka ei ole hallituksen jäsen. 

10 § 10.1. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

11 § Vaalikokouksessa käsiteltävät asiat: 
11.1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään kokouksen esityslista. 

11.2. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa. 

11.3. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista. 

11.4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi. 

11.5. Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

11.6. Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet. 

11.7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 

11.8. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio. 

11.9. Määrätään varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. 

11.10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toinen on yhdistyksen jäsen ja yksi varatilintarkastaja. 

11.11.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
12.1. Vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

12.2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

12.3. Hyväksytään kokoukselle esityslista. 

12.4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

12.5. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. 

12.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta päättyneeltä tilivuodelta. 

12.7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättyneeltä vuodelta. 

12.8. Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet. 

12.9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

13 § Hallituksen tehtäviä erityisesti ovat: 
13.1. Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. 

13.2. Hallituksen tehtävänä on laatia itselleen toimintaohjeet ja keskinäinen työnjako. 

13.3. Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

13.4. Ohjata ja valvoa toimikuntatyötä. 

13.5. Nimittää keskuudestaan vuosittain sihteeri, rahastonhoitaja, omaisuudenhoitaja ja klubimestari. 

13.6. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. 

13.7. Pitää yllä yhdistyksen jäsenrekisteriä ja valvoa jäsenmaksujen suorittamista yhdistykselle. 

13.8. Kutsua toimikunnat koolle ja antaa heille toimintaohjeet. 

14 § Nimen kirjoittaminen 
14.1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

 

V TILINPITO

15 § 15.1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

16 § 16.1. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. 

17 § 17.1. Tilintarkastajien tulee kaksi viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tilintarkastuskertomuksensa.

 

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18 § 18.1. Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä sitä kokouksessa kannattaa.

 

VII YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 § 19.1. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä molemmissa kokouksissa on kannatettava purkamispäätöstä. 

19.2. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoja tulee käyttää hotelli- ja ravintolakulttuurin vaalimiseen ja kehittämiseen. Erityisesti tulee ottaa huomioon hovimestari-, vieraanvaraisuus- ja esimiestaitojen sekä muun ammatillisen koulutuksen vaaliminen ja kehittäminen.

Collegium Culinarium / CC-Kilta ry

Isokaari 10
00200 HELSINKI
cc.kilta@kolumbus.fi
044 2319 600

#collegiumculinarium

Kirjaudu sisään